Stödtelefon

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma

Telefon: 08-527 44 290

Öppettider: Måndag-fredag 9.00 - 15.00 (helgfria vardagar)

 

Frågor och svar om CVE:s stödfunktion

 • Vad är numret och vilka tider kan man ringa?
  Centrets stödfunktion är nu igång och nås på telefonnummer 08-527 44 290. Den kommer att vara öppen klockan 9-15 på helgfria vardagar.
 • Vilka är det som kan ringa för att få stöd?
  Stödfunktionen är till för yrkesverksamma personer, främst kommuner och myndigheter på lokal nivå som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Vem får man prata med när man ringer?
  Man får prata med någon av experterna som arbetar vid Center mot våldsbejakande extremism. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt från polisen, säkerhetspolisen, kriminalvården, socialstyrelsen, kommunal verksamhet, utbildnings- och skolverksamhet, trossamfund och civilsamhällets organisationer.
 • Vilken typ av stöd kan man få?
  Vi kommer att ge stöd utifrån den samlade kunskap som finns, bland annat genom erfarenheter och koncept som bygger på goda exempel. Vi kommer succesivt att bygga upp en kunskapsbas utifrån forskning och praktiska erfarenheter. Och i och med att centret är inrättat under Brottsförebyggande rådet (Brå) har man redan nu tillgång till värdefull forskning och kunskap. Inte minst finns det på Brå ett utvecklat samarbete och nätverk med lokala brottsförebyggande aktörer i kommunerna, så det kommer att bli en värdefull kontaktyta när centret utvecklar stöd för det brottsförebyggande arbetet inom frågan på lokal nivå.
 • Kan ni ge något exempel på stöd?
  Vi har precis kommit igång med centrets arbete och ska skapa oss uppfattning om vilka behov som finns, liksom vilka olika sorters metoder som kan fungera för att arbeta med de här frågorna regionalt och lokalt. Men viktigt är att vi i centrets stöd inte tar över andra myndigheters eller kommuners ansvar. Vi erbjuder exempelvis inte anhörigstöd och stöd till individer. De frågorna kommer vi att hänvisa till de myndigheter eller aktörer som har ansvar och mandat för att hantera den frågan.
 • Vilka slags frågor väntar ni er att få?
  Vi får se när stödfunktionen kommer igång och vi får in frågor. Men vi att det finns ett stort behov av stöd och vägledning hos kommuner och de som jobbar lokalt med frågan. De behöver stöd som bottnar i beprövad kunskap och konkreta forskningsresultat – sådant som de kan använda praktiskt i sin yrkesverksamhet.
 • Vad händer när man ringer? Hur följer ni upp?
  Vi kommer att lyssna in vilken typ av stöd som behövs och sedan utgå från behovet och förutsättningarna för det som behövs hos de lokala aktörerna, och det verkar se väldigt olika ut i olika kommuner idag. När det gäller hur vi hanterar specifika frågor är det något vi får besvara längre fram.
 • Består centrets stöd helt enkelt av telefonen?
  Telefonen är en ingång till stödfunktionen, som är en del av centrets större förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Parallellt utvecklar vi en kunskapsbank med forskning och beprövad erfarenhet som ska användas i stödfunktionen och i det behovsanpassade stödet på lokal nivå. Vi ska också stärka samverkan mellan myndigheter på nationell nivå och kartlägga regionala strukturer hos exempelvis länsstyrelser och polisregioner. På lokal nivå är samverkan mellan lokala aktörer en avgörande faktor i det förebyggande arbetet, och det kommer att utgöra en central del av centrets verksamhet. Men centret kommer även att samverka med civilsamhället, bland annat med trossamfund.
 • Hur har stödtelefonen eller orostelefonen fungerat under tidigare samordnare?
  Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism upprättade den Nationella stödtelefonen 2015, men mellan 2016 och december 2018 drevs Orostelefonen i huvudsak av Rädda Barnen, och den vände sig främst till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20