Våldsbejakande djurrättsaktivism

Det övergripande målet för våldsbejakande djurrättsaktivister är att befria djur från det förtryck och de övergrepp som de anser att människor utsätter djuren för. I denna kamp betraktas våld som ett legitimt medel. Omfattningen och formen av våldsanvändning varierar mellan olika grupperingar och individer.

Vissa aktörer i rörelsen säger sig endast acceptera våld mot materiella ting – exempelvis i form av mordbrand och skadegörelse – medan andra inte motsätter sig att rikta våld direkt mot människor. Våldsanvändningen motiveras genom idén om ”förlängd självförsvarsrätt”, vilken går ut på att aktivister – å djurens vägnar – utövar djurens påstådda rätt att skydda sig mot våld och övergrepp.

Aktivister tillhör flera grupper samtidigt

Den våldsbejakande djurrättsrörelsen har vissa likheter med den autonoma miljön i det att den utgörs av decentraliserade och löst sammansatta nätverk eller grupperingar, snarare än centralstyrda och formella organisationer. Gränsdragningen mellan olika grupperingar är flytande. Det är vanligt att aktivister tillhör flera grupper samtidigt eller att samma individer antar olika aktionsnamn beroende på vilken typ av aktivitet som utförs. Den absoluta merparten av djurrättsrörelsen bygger sin aktivism på demokratiska principer.

Anser våld vara legitimt politiskt medel

Det finns inte heller någon enhetlig djurrättsideologi, den bredare djurrättsrörelsen bygger snarare på en bred idémässig grund med olika förgreningar, med en gemensam föreställning om att djur, liksom människor, förtjänar rättigheter i egenskap av individuellt unika, kännande varelser. Våldsbejakande djurrättsaktivister delar många av dessa grundpremisser, men anser våld vara ett legitimt politiskt medel. All verksamhet som använder sig av djur eller animaliska produkter, såväl kommersiellt som i forskningssyfte, kan komma att bli föremål för våldsbejakande djurrättsaktivisters aktioner. Även individer som på något sätt anses agera omoraliskt gentemot djur kan drabbas. Exempelvis har alltifrån djurhållande lantbrukare till snabbmatsrestauranger, djurförsökslaboratorier, cirkusar och jaktlag angripits.