Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2021

Ensamagerande våldsverkare – En översikt och analys av befintlig forskning

Inom ramarna för ett uppdrag från Polismyndigheten redovisar denna rapport befintlig psykologisk och sociologisk forskning avseende ensamagerande våldsverkare.

Med utgångspunkt i en bred definition av detta begrepp redogör rapporten för forskningen avseende de kategorier av förövare som ryms inom densamma: ensamagerande terrorister, skolskjutare och attentatspersoner. På detta följer en redovisning av den roll psykiska problembilder kan spela för olika ensamagerande våldsverkare. En diskussion om övergripande gemensamma karaktärsdrag följs av en redovisning av befintliga verktyg för profilering och riskbedömning. Rapporten avslutas med en kort sammanfattning och rekommendationer.

FOI