Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Våldsbejakande djurrättsaktivism. En kunskapsöversikt

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har bland annat i uppdrag att samla och sprida kunskap om våldsbejakande extremism. Detta utgör ett led i CVE:s bredare uppgift att förebygga våldsbejakande extremism generellt. CVE har tagit fram kunskapsmaterial rörande de tre av Säkerhetspolisen identifierade våldsbejakande extremistmiljöerna. Denna skrift utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande djurrättsrörelsen, som inte går att enhälligt kategorisera in under någon av de tre våldsbejakande extremistmiljöerna.

cve