Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2022

Webbpoliser, gaming och kontranarrativ

Studien påvisar bland annat att det finns oändliga möjligheter att använda sig av den digitala arenan i förhållande till förebyggande arbete, samt att integreringen av den digitala arenan är ytterst centralt för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och motverka just extremism och våldsbejakande extremism.
Rapporten är framtagen på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

FOI