Bidrag

CVE har i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har i sitt regleringsbrev sedan 2020 i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bidraget ges både i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Verksamhetsbidrag avser till skillnad från projektbidrag medel till organisationens ordinarie verksamhet.

Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet i form av verksamhetsbidrag till verksamheter som visat goda resultat under många år. Vi bedömer att det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd. Även projektbidragen fördelas till fleråriga projekt om möjligt.

Flagga

Nu finansierar CVE

Exit

EXIT på Fryhuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa . EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. CVE finansierar Exit med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Fryshuset webbplats Länk till annan webbplats..

Flamman socialt förebyggande centrum

Safe Space Hoppa av hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser. CVE finansierar Flamman med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Flammans webbplats Länk till annan webbplats..

Agera Värmland

Agera Värmland arbetar med insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga. CVE finansierar Agera Värmland med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Agera Värmlands webbplats Länk till annan webbplats..

Projektbidrag

  • Strömsunds kommun

Projekt STAD - strategiskt arbete för demokrati 2023. I projektet har arbetar fortsatt med implementering av antagen förvaltningsövergripande strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Genom att investera i kompetensutveckling för Framtids- och utvecklingsförvaltningens lokala Resurscentrum utökas och bibehålls den kompetens som redan finns och säkerställer att det även fortsatt finns möjlighet att utveckla och ge stöd till övriga organisationen efter projekttidens slut. Kommunens samverkansgrupp mot våldsbejakande extremism ansvarar för den årliga lokala lägesbilden samt revidering av aktiviteterna kopplat till den förvaltningsövergripande strategin. Projektet ger extra stöd till och förstärker samverkansgruppen genom att strategiskt utveckla och i organisationen fortsatt förankra samverkansgruppens syfte och mål. Därmed också stärka, utveckla och stödja den lokala samordnarens arbete.

  • Sverok

Får du spel? Under 2023 kommer Sverok arbeta med projektet Får du spel?. Genom att samla in ungas erfarenheter och åsikter, är förhoppningen att öka kunskapen om unga spelares utsatthet för antidemokratisk radikalisering på spelplattformar. Projektet syftar till att förstå vilket stöd unga spelare behöver för att kunna hantera dessa typer av försök. Projektet kommer att resultera i en förstudie.

  • Flamman

Ungas upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet. Projektets övergripande mål är att genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar samla in underlag för att öka kunskapen gällande ungas konsumtion och upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet samt hur de hanterar detta. Målgruppen är unga i åldern 13-29 år nationellt, med fokus på Malmö och Skåne. Projektet kommer även undersöka hur yrkesverksamma som möter unga upplever ungas konsumtion samt sin förmåga att bemöta och stötta unga i det de upplever på nätet.

Kvinnor och våldsbejakande extremism. Projektet ger ökat stöd till tjejer i våldsbejakande miljöer kopplat till deras specifika sårbarheter.

  • Teater Fryshuset

Ensamagerande gärningsmän. Projektet producerar en teater om ensamagerande gärningsmän där de belyses fr ett inifrånperspektiv. Målgruppen är ungdomar, yrkesverksamma och allmänhet och i samband med pjäsen genomförs efterföljande samtal där bl a CVE deltar och information som bygger på CVE:s material finns att tillgå.

  • Agera Värmland

(Bruks-)Orten - en plats i världen. Projektet är en fallstudie av hur etablerandet av ett nationellt gym påverkar lokalsamhället, i form av förhållanden och attityder. Man undersöker dragningskrafterna och användandet av maskulinitetsnormer.

Verksamhetsbidrag Exit

4 200 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 800 000

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

1 000 000

Projektbidrag Flamman
Kvinnor och VBE

1 030 000

Projektbidrag Teater Fryshuset
Ensamagerande gärningsmän

1 000 000

Projektbidrag Agera Värmland
(Bruks-)Orten en plats i världen

963 200

Summa:

9 993 200


Verksamhetsbidrag Exit

4 000 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 810 000

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

990 000

Projektbidrag Strömsunds kommun
STAD - strategiskt arbete för demokrati

1 350 000

Projektbidrag Sverok
FÅr du spel? En studie om antidemokratisk radikalisering på digitala spelplattformar

900 000

Projektbidrag Flamman
Ungas upplevelse av våldsbejakande extremism på nätet

950 000

Summa:

10 000 000