Guovddáš vuosttá veahkaválddálaš ekstremismii

Guovddáš vuosttá veahkaválddálaš ekstremismii (CVE) bargá mearkkašahttit kriminalitehtapolitihkka vuolggačuoggáin. Mii nannet ja ovdánahttit dan eastadan barggu veahkaválddálaš ekstremismii go máhttu ja oktiiheivehit nationálalaš, regionálalaš ja báikkálaš dási. Mii addit heivehuvvon doarjaga ja oahpu báikkálaš aktevrraide ja doarjut ráhkadit alibu gráda effektiiva ja ovttastahttit eastadanbargu daguid. Eanemus áigumuš doaimmain lea ahte eastadit ideologalaš movttiideami vearredaguid ja terrorisma.

Oktavuohta

Poasta: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet

Box 1386

111 93 Stockholm.

Gallet: Tegnérgatan 23, plan 2.

Telefovdna: +46 8 527 44 200

Mail: info@cve.se

www.cve.se

Mii lea veahkaválddálaš ekstremisma?

Ruoŧas gávdnu vuođđolágamearrádus riekti atnit oainnu, jurddašit ja dadjat maid háliida. Mis lea oaivil-, organisašuvdna- ja religiovdnafriddjavuohta nu guhka go demokráhtalaš speallannjuolggadusat čuvvojuvvojit ja iige rádje earáid rivttiid.

Veahkaválddálaš ekstremisma aktevrat ja ideologat eai dohkkehahte vuđolaš demokráhtalaš árvvu. Dain ideologain vuoigaduvvo dahje movttiidahttojit bilkkut earáid rivttiid geavaheapmi sin vuođđolágasuddjejuvvon rivttiid. Sáhttá leat geavahit, movttiidahttin dahje vuoigaduvvo veahkaváldima dahje eará vearredagu vuogit vai olahit sin politihkalaš ulbmiliid. Dat lea dan dihte ávkkálaš cuoigguhit ahte veahkaválddálaš ekstremisma ii leat álu fysalaš veahkaváldi. Sii sáhttet maid geavahit psykologalaš veahkaválddálašvugiid dego lágaheami uhkidemiid dahje lobihis váikkuhusaid.

Veahkaválddálaš ekstremisma bargá dan nala, movttiidahttit dahje eará vuogit dego vuoigaduvvo ideologalaččat movttiidahttit vearredaguid. Dat ii leat gielddus atnit veahkaválddálaš ekstremisma oaiviliid. Muhto ii leat lohpi veagal dahje eará vearredagu geavahit go agere ideologiijain vuolggasadjin.

Leat go oaffar vearredahkui?

Jus leat šaddan vásihit vearredagu galggalit no jođánit go vejolaš ilmmuhit. Poliisii regiovnnas gos vearredahku lea dahkun sis lea ovddasvástádus.

Heahteveahkki

Jus vearredahku lea jođus: riŋge 112! Iežán: riŋge 114 14 dahje dieđit lagamus poliisastašuvdnii.