עקסטרעמיזם ווילדע פארמיידן צו צענטער שוועדישע די

באזירט איז (CVE)עקסטרעמיזם ווילדע פארמיידן צו צענטער שוועדישע די פון ארבעט די ווילדע פארמיידן צו מיאונגען פארבעסערן און אנטוויקלען מיר .פאליסי קרימינאלע אויף הויפטזעכליך לאקאלע און רעגיאנאלע , נאציאנאלע אויף צוזאמענארבעט און וויסנשאפט דורך עקסטרעמיזם און ארגאניזאציעס לאקאלע פאר טרענירונג און הילף באזירטע - געברויכן צו שטעלן מיר . שטאפלען צו ציל ענדגילטיגע אונזער מיט , מיטלען פארמיידונגס פון צוזאמענארבעט און געניטקייט פארבעסערן .טעראריזם און פארברעכן געטריבענע אידיאלאגיש פארמיידן

פארבינדט זיך מיט אונז

פאסט: Center mot våldsbejakande extremism

Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm.

באזוכט: Tegnérgatan 23, plan 2.

טעלעפאן: +46 8 527 44 200

אימעיל: info@cve.se

וועבזייטל: www.cve.se

וואס איז ווילדע עקסטרעמיזם?

שוועדן שטעלט צו א קאנסטיטוציאנאלע רעכט צו טראכטן, שפירן און זאגן וואס איר ווילט. מיר האבן פרייהייט פון מיינונג, ארגאניזאציע און רעליגיע אזוי לאנג ווי די דעמאקראטישע געזעצן ווערן אויסגעפאלגט און טוען נישט איינצוימען אנדערע'ס רעכטן.

ווילדע עקסטרעמיזם שפילער און אידיאלאגיעס טוען נישט אננעמען פונדאמענטאלע דעמאקראטישע ווירדן. די אידיאלאגיעס געבן רעכט אדער מוטיגן פארלעצונגען פון די רעכט פון אנדערע צו אויספירן זייערע קאנסטיטוציאנאלע פארזיכערטע רעכטן. דאס קען אריינרעכענען נוצן, מוטיגן אדער געבן רעכט פאר ווילדקייט אדער אנדערע סארטן פון פארברעכן צו עררייכן זייערע פאליטישע צילן. אבער, עס איז ווערט צו באמערקן אז ווילדע עקסטרעמיזם טוט נישט אייביג צוקומען צו פיזישע ווילדקייט. דאס קען אויך אריינציען פסיכיאלאגישע ווילדקייט אזוי ווי אומלעגאלע דראונגען אדער איבריגע איינפלוס.

ווילדע עקסטרעמיזם טוט זיך פארנעמען אין, מוטיגן אדער געבן רעכט פאר אידיאלאגישע געטריבענע פארברעכן. עס איז נישט פארבאטן צו האלטן ווילדע עקסטרעמישע מיינונגען. אבער, עס איז נישט ערלויבט צו נוצן ווילדקייט אדער אנדערע קרימינאלע אקטן צו אויספירן אויף די באזיס פון די אידיאלאגיע.

זענט איר א געליטענער פון א פארברעך?

אויב איר זענט געווען א געליטענער פון א פארברעכן, זאלט איר דאס איינמעלדן ווי שנעל מעגליך. אייער ארטיגע פאליציי וואו די פארברעכן איז געווארן אויסגעפירט זענען פאראנטווארטליך.

עמערדזשענסי רופן

אויב די פארברעך גייט נאך אן, רופט 112.

אויב נישט, רופט 114 14 צו מעלדן פאר אייער נאנטסטע פאליציי סטאנציע.