مرکز مبارزه با افراطی‌گری خشونت ‌طلب

مرکز مبارزه با افراطی‌گری خشونت‌ طلب (CVE) عمدتاً بر مبنای نقطه نظرهای سیاست های مبارزه با بزهکاری کار می کند. ما از طریق دانش و آگاهی و عملیات هماهنگی در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی کار پیشگیرانه علیه افراطی‌گری خشونت‌ طلب را تقویت کرده و گسترش می دهیم. ما به دست اندرکاران محلی، آموزش و حمایت متناسب با نیاز آنها را ارائه کرده و به ایجاد کارآئی بیشتر و هماهنگی در اقدامات پیشگیرانه کمک می کنیم. هدف غائی و نهایی واحد تشکیلاتی ما پیشگیری از بزهکاری و تروریسم نشئت گرفته از ایدئولوژی است.

تماس

پُست: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
مراجعه حضوری: Tegnérgatan 23, plan 2 تلفن: +46 8 527 44 200
ایمیل: info@cve.se
www.cve.se External link.

افراطی‌گری خشونت طلب چیست؟

در سوئد مطابق قانون اساسی حق اظهارنظر، اظهار عقیده و گفتن آنچه که مایل هستیم، وجود دارد. ما از آزادی عقاید، تشکیل انجمن و آزادی دین و مذهب، منوط بر حفظ و رعایت مقررات رفتاری دموکراتیک و عدم تحدید حق و حقوق دیگران برخورداریم.

عناصر و ایدئولوژی های افراطی‌گری خشونت طلب ارزش‌های بنیانی دموکراتیک را قبول ندارند. در اینگونه ایدئولوژی ها زیر پا گذاردن حق و حقوق دیگران و برخورداری از حق و حقوق مبتنی بر قانون اساسی خود بر حق تلقی شده و تشویق و ترغیب می شود. این امر ممکن است شامل کاربرد، تشویق و ترغیب یا بر حق شمردن خشونت یا ارتکاب سایر انواع جُرم ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود باشد. اشاره به این نکته ارزشمند است که افراطی های خشونت طلب همیشه به خشونت فیزیکی متوسل نمی شوند. آنها ممکن است به اقدامات خشونت‌بار روحی/روانی مانند تهدید یا تأثیرگذاری غیر مجاز نیز مبادرت کنند.

افراطی های خشونت طلب بزهکاری مبتنی برا ایدئولوژی را تشویق و ترغیب کرده و بر حق می شمارند. داشتن عقاید افراطی‌گری خشونت طلب ممنوع نیست. در عوض، مبادرت به خشونت یا سایر اعمال مجرمانه مبتنی بر ایدئولوژی، مجاز نمی باشد.

آیا شما قربانی یک عمل مجرمانه هستید؟

اگر جُرمی بر شما واقع شده بایستی در اسرع وقت شکایت کنید. مسئولیت بر عهده پلیس ناحیه‌ ای است که جُرم در آن ارتکاب شده است.

مکالمه اضطراری

اگر جُرم در حال ارتکاب شدن است: به شماره تلفن 112 زنگ بزنید! در غیر اینصورت: به شماره 11414 زنگ بزنید یا به نزدیکترین مرکز پلیس اطلاع دهید.