Samling mot våldsbejakande extremism 2023

CVE:s årliga nationella konferens handlar om hur vi kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Här kan du se inspelningarna från årets konferens där vi förmedlade kunskap, lyfte fram framgångsrikt lokalt och regionalt arbete samt bidrog till nätverksbyggande och konstruktiva diskussioner.

Inspelningar dag 1

Välkommen dag 1

Fredrik Hallström, Säkerhetspolisen

Sveriges Justitieminister, Gunnar Strömmer

Jonathan Leman, Stiftelsen Expo

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan

Panel LVU-kampanjen

Marco Nilsson, Jönköping universitet

Samtal med Patricio Galves

Sammanfattning dag 1

Inspelningar dag 2

Inledning dag 2

Årets förebyggande kommun

Frederic Brusi, Myndigheten för stöd till trossamfund

Skolattacker Jonas Trolle, regeringens särskilda utredare

Panelsamtal om skolattacker

Fazeela Selberg Zaib och Linn Lindström från Rädda Barnen

CVE:s mobila stödteam

Mattias Larsson, Generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Nedan följer ett axplock av lärdomar och citat från konferensen:

En alltmer komplex hotbild

”Kontraterror och författningsskydd har aldrig varit så svårt som det är idag”, Fredrik Hallström, Säkerhetspolisen

Digitala miljöer är idag den viktigaste arenan för radikalisering, propagandaspridning och kommunikation mellan våldsbejakande extremister. Detta skapar komplexa utmaningar. Digital kommunikation påskyndar en decentralisering av extremismen. Säkerhetspolisen, Stiftelsen Expo samt terrorforskaren Magnus Ranstorp betonade alla att de stora centralstyrda extremistorganisationerna i allt högre grad ersätts av lokala initiativ eller lösa nätverk. Detta beror dels på att det är ett mer lättillgängligt sätt att aktivera anhängare på, men också på att det är en del av en aktiv strategi för att försvåra för myndigheter att följa hotaktörer.

”Narrativen färdas snabbt över världen”, Jonathan Leman, Stiftelsen Expo

Digitala plattformar sammankopplar även det lokala med det globala. Stiftelsen Expo, Säkerhetspolisen, lokala yrkesverksamma från Strömsund, Fredric Brusi från myndigheten SST och Magnus Ranstorp vittnade alla om en växelverkan mellan extremistisk aktivitet på lokal och global nivå. Propaganda och narrativ sprids snabbt, lokala händelser plockas upp som inspiration av internationella aktörer, som i sin tur genomför aktioner som inspirerar extremister på lokal nivå, vilket ytterligare förstärker hotbilden.

Extremistiska narrativ från olika våldsbejakande miljöer flyter samman med varandra, och med konspirationsteorier. Denna process underlättas av vårt polariserade politiska klimat, och de nya blandningarna av extremistiska narrativ bidrar dessutom till en ond spiral genom att ytterligare spä på polariseringen.

Forskaren Marco Nilsson och justitieminister Gunnar Strömmer lyfte ytterligare en komplexitetsnivå: överlappningen mellan våldsbejakande extremism och grov organiserad brottslighet. Individer kan vara aktiva i båda typer av miljöer, och även konkurrera om samma rekryteringsbas. Samtidigt kan miljöerna ha viss tolerans för varandra.

”Det är lättare för en våldsbejakande islamist att hoppa av till ett gäng än att lämna ett våldsamt liv helt och hållet, det ses som en mindre synd att begå brott och ta droger än att gå in i det sekulära samhället”, Marco Nilsson, forskare Jönköpings universitet

Allt detta bidrar till en komplex problembild för dem som jobbar med att förebygga, försvåra och förhindra våldsbejakande extremism och ideologiskt motiverad brottslighet.

Vikten av samverkan

”Ingen har velat tro att ett litet samhälle i Norrlands inland kan ha problem med islamistisk extremism”, Elisabeth Lindholm, Samordnare mot våldsbejakande extremism, Strömsund

Parallellt med att denna komplexa hotbild utkristalliserades underströks ytterligare vikten av bred samhällelig samverkan mellan myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, civilsamhället, och den privata sektorn. Strömsunds kommun har arbetat i flera år, och visat stor vilja till självreflektion och förändring, med att etablera en struktur för att förebygga våldsbejakande extremism. Idag har kommunen nått en punkt där kommun, polis, socialtjänst, bostadsbolag och civilsamhällesaktörer samverkar genom stabila rutiner, snarare än att arbetet är avhängigt ett fåtal eldsjälars engagemang.

I paneldiskussioner under de två konferensdagarna har CVE, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och flera lokala yrkesverksamma lyft problem kring sekretessbrytande regler och synergieffekter i det förebyggande arbetet. Panelisterna underströk återkommande vikten av att samlas kring problemområden där många aktörer har delansvar, men ingen har ett automatiskt huvudansvar – exempelvis återvändarfrågan och skolattacker.

”Där jag ser vita fläckar på kartan, där vill jag samla alla med aktier i frågan. Annars faller det mellan stolarna”, Jonas Trolle, Chef CVE

Konferensdeltagarna fick även en väldigt gripande och personligt förankrad berättelse om vikten av det förebyggande arbetet från Patricio Galves. Hans dotter reste till Syrien för att ansluta sig till IS och kom tragiskt nog aldrig hem igen. Det var en värdefull påminnelse om att bakom problemet våldsbejakande extremism så finns det alltid riktiga människoöden. Det är människor av kött och blod som drabbas och samhället måste arbeta för att förebygga våldsbejakande extremism innan människor hinner komma till skada.

”Vi har så lätt att glömma, jag vill inte att vi glömmer detta. Vi måste förhindra att andra ungdomar hamnar på samma väg som min dotter”, Patricio Galves.

podd

Under årets konferens ”Samling mot våldsbejakande extremism” målade en lång rad eminenta talare upp såväl mörka som hoppfulla samt gripande bilder av nuläget inom den våldsbejakande extremismen i Sverige, samt det förebyggande arbetet. I sedvanlig ordning delades även pris ut för årets förebyggare av våldsbejakande extremism till en kommun, i år blev det Strömsund!