Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

2019

Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser – effekter och erfarenheter

Under senare år har lokala myndigheter utvecklat brottsförebyggande åtgärder för att motverka politiskt motiverad våldsanvändning och ”våldsbejakande extremism”. I detta projekt undersöks hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag inom det specifika arbetet mot ”vänsterextremism” samt hur vänsterradikala aktivister uppfattar och påverkas av dessa åtgärder.

MSB_2019