Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2023

Rutten demokrati. Konspirationspropaganda, rasism och våld

Rapporten skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad författarna benämner som "antidemokratiska extremistmiljöer". Dessa miljöer karakteriseras som mångfacetterade och heterogena, med olika ideologiska element som förenar dem.

Målsättningen för dessa aktörer är att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. De använder sig av olika metoder, inklusive spridning av konspirationspropaganda och desinformation samt hot och våld, för att skapa politiskt kaos i samhället.

Författarna undersöker relationen mellan de studerade aktörernas retorik och risken för våldshandlingar. En central slutsats i rapporten är att sammansättningen och aktiviteterna inom extremistmiljöerna har förändrats under de senaste åren. I Sverige har det förekommit flera våldsdåd som kan kopplas till det ideologiska landskapet som beskrivs i rapporten, inklusive skolattentat och mordet i Almedalen år 2022.

En del av de studerade grupperna strävar efter att förändra samhället med våld, medan andra inte gör det. Trots det kan även de aktörer som inte ser våld som ett medel för samhällsförändring, under vissa omständigheter, inspirera till våld. Med utgångspunkt från den analys som presenteras i rapporten drar författarna slutsatsen att det krävs en djupare förståelse av kopplingen mellan ideologi och våldshandlingar för att effektivt kunna bekämpa våldet.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Säkerhetspolisen.

FOI