Pressmeddelande: Stöd till kommuners arbete mot våldsbejakande extremism har utvärderats


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) anordnade under tisdagen den första juni en digital samling för kommuner. Under webbinariet presenterades en utvärdering av centrets behovsanpassade stöd till kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen har utförts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av CVE och visar att kommunerna överlag är nöjda med stödet.

Sedan starten 2018 har CVE ett mobilt stödteam som erbjuder vägledning till Sveriges samtliga kommuner. Ramboll har genomfört en enkät- och intervjustudie riktad till 86 kommuner som på något sätt varit i kontakt med CVE. Enkäten uppnådde en svarsfrekvens på 73 procent (63 svarande). För att få en fördjupad förståelse genomfördes intervjuer med sammanlagt 12 kommuner. Svaren täcker in såväl större som mindre kommuner. Det vanligaste stödet från CVE är hjälp med att ta fram lokala lägesbilder (29 procent) följt av stöd i att uppmärksamma radikalisering (25 procent).

Enligt utvärderingen visar enkäten och intervjuerna att kommunerna överlag är nöjda med stödet och beskriver att CVE är lyhörda och anpassar insatsen efter kommuners specifika förutsättningar. Utvärderingen konstaterar dock att vissa kommuner behöver mer vägledning för att ta sig framåt i arbetet mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen rekommenderar därför CVE att ge mer konkreta riktlinjer hur kommuner bör arbeta och även marknadsföra sig i syfte att nå fler kommuner med behov.

- Vi har tagit till oss av rekommendationerna och planerar att börja jobba mer uppsökande. Framöver kommer mobila stödteamet höra av sig till kommuner som vi bedömer kan behöva stöd, säger Jonas Trolle chef för Center mot våldsbejakande extremism.


- Vi är i färd med att ta fram ett konkret metodstöd riktat till socialtjänst och polis med rekommendationer kring hur man kan gå tillväga för att utreda oro för våldsbejakande extremism. En expertgrupp har tillsatts som ska kvalitetssäkra kunskapsunderlaget som kommer att testas i några pilotkommuner. Målet är att materialet är helt klart i slutet av 2022, säger Sari Römpötti senior rådgivare och ansvarig för CVE:s mobila stödteam.

Expertgruppen består av:
• Torbjörn Forkby, professor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
• Marianne Kristiansson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
• Jennie Sivenbring, universitetslektor, Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet
• Malin E Wimelius, docent och lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Utvärderingen finns att laddas ner här till höger och ligger i vårt publikationsverktyg.


För mer information:
Jenny Sonesson, pressansvarig CVE, jenny.sonesson@cve.se
073-41 24 207

Om
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå).

Sidan senast uppdaterad: