Samverkande myndigheter

Myndigheter och organisationer som arbetar för att förebygga skolattacker

En lila kursiv text där det står skolverket

Skolverket

Av förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk framgår att Skolverket har i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsområde stödja kommuner och andra huvudmän i arbetet med säkerhet och krisberedskap. Skolverket har bland annat ett stödmaterial på sin webbplats. Skolverket framhåller att skolhuvudmannens ansvar för krisberedskap inte framgår tydligt i skollagen, men att det utgår från vissa allmänna bestämmelser i skolans författningar och annan lagstiftning.

En lila kursiv text där det står skolverket

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har inte något särskilt kunskapsstöd som handlar om oro för skolattacker, men myndigheten har ett flertal produkter som handlar om samverkan mellan skola, polis och socialtjänst för att underlätta samverkan om barn som misstänks fara illa, eller som är i behov av stöd och insatser. [1]

[1]Länk Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

[1] Länk SSPF Länk till annan webbplats.

[1] Länk SIG Länk till annan webbplats.

[1] Länk TSI Länk till annan webbplats.

Under de senaste åren har Socialstyrelsen publicerat ett flertal kunskapsstöd, handböcker och andra stöd till socialtjänsten om hur de genom förebyggande arbete, riktade insatser och samverkan med olika aktörer kan arbeta med normbrytande beteende och kriminalitet hos barn och unga. [2]

[2] Länk Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen har även tagit fram olika stöd till de aktörer som har ansvar att anmäla oro runt barn. [3]

[3] Länk 1 Länk till annan webbplats.

[3] Länk 2 Länk till annan webbplats.

Vid oro runt en elev fyller ofta elevhälsan en viktig funktion i samverkan mellan olika aktörer. [4]

[4] Länk Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten

Polisen har en god förmåga att ingripa vid grova våldsbrott såsom skolattacker. Den vanliga ingripandepolisen kommer att i de allra flesta fall vara första polisresurs på plats. Därför har det genomförts utbildningar och övningar under flera års tid i hur polisen ska hantera denna typ av händelser.

Utöver detta finns särskilda insatsförmågor i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott så som terror eller skolattacker.

Den nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid grova våldsbrott och förstärker vid behov de övriga förmågorna vid ett inträffat attentat.

En väl fungerande samverkan mellan exempelvis polis, skola, socialtjänst, vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och i vissa fall även Säkerhetspolisen är av avgörande betydelse för att allvarlig brottslighet i skolan ska kunna förebyggas, upptäckas och förhindras.

Polismyndigheten arbetar såväl strategiskt som operativt med andra samhällsaktörer för att kunna förbygga, upptäcka och förhindra skolattacker.

  • Om brottet händer nu, eller om det är en akut situation, ska du ringa 112. En tidig brottsanmälan gör det lättare att säkra bevis och vittnesuppgifter. Om brottet inte är akut kan du anmäla genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Polismyndighetens underrättelseenhet arbetar tillsammans med Säkerhetspolisen i frågor och ärenden som rör skolattacker. Har du en oro för någon i din omgivning bör information skickas till tipsa polisen via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även lämna din information genom att ringa 11414.
  • Som yrkesverksam kan en oro för en elev även lyftas inom ramen för den lokala samverkansstrukturen som finns mellan skola, polis och socialtjänst (SIG, SSPF, TSI mfl.) Om det inte finns en samverkansstruktur i din kommun så kan du vända dig till din kommunpolis genom att ringa 114 14.
En lila kursiv text där det står skolverket

MSB

MSB ger vägledning om skolans arbete mot våldshandlingar med stora konsekvenser. Vägledningen vänder sig till skolledningar, skolpersonal och säkerhetsansvariga. Syftet med vägledningen är att ge stöd för att höja medvetenhet och kunskap om åtgärder före, under och efter en händelse.

En lila kursiv text där det står skolverket

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och ger service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom, exempelvis skola, elevhälsa och sjukvård.

En lila kursiv text där det står skolverket

CVE

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

CVE har ett särskilt uppdrag för att förebygga skolattacker i vilket det ingår att ta fram ett metodstöd och ett informationsmaterial Pdf, 2 MB. omfattande våldsbejakande extremism, radikaliserings- och rekryteringsprocesser som ska vara särskilt anpassat för att kunna användas inom skolväsendet samt att genomföra riktade informationsinsatser till skolpersonal och andra relevanta aktörer och att ge lokalt stöd för samverkan mellan olika aktörer, såsom skola, socialtjänst och polis, i frågor kopplade till våldsbejakande extremism.

Regeringen

Regeringsuppdraget:

Stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism