Foto på Sveriges riksdagshus.

Regeringsuppdrag (Ju2024/00674)

Förhindra att verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism tar del av offentliga medel

Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Regeringen motiverar beslutet med att efterfrågan av denna typ av vägledning har ökat. Behovet av stöd avser kunskap och utredningskapacitet i ärenden där det kan uppkomma frågor om dessa miljöer.

I uppdraget ingår att:

  • Stödfunktionen ska vara öppen för alla myndigheter och beslutsorgan som fördelar offentliga medel enligt sina myndighetsuppdrag, eller som granskar offentligt finansierad verksamhet.
  • Om ett beslutsorgan har anledning att anta att en organisation som ansöker om eller redan tar del av offentliga medel har kopplingar till våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer, ska beslutsorganet kunna vända sig till stödfunktionen vid CVE för att få hjälp med kunskap och utredning av ärendet. Det är fortfarande beslutsorganet som fattar beslut om utbetalningar av offentliga medel eller tillståndsgivning för en offentligt finansierad verksamhet. Stödfunktionen på CVE kommer att kunna bistå beslutsorganet med en fördjupad granskning av den berörda verksamheten samt ett skriftligt yttrande.
  • Förberedelserna ska vidtas med utgångspunkt i förslagen som lämnades i slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99).

Redovisning:

Arbetet med att etablera stödfunktionen på CVE har inletts. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2024.

Nationell strategi

Regeringen presenterade i januari 2024 en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. En av målsättningarna i den nya strategin är att offentliga medel inte ska fördelas till antidemokratisk verksamhet